Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OSU
Project IdIRP201406
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationZáměrem předloženého projektu je podpořit tvůrčí činnost a zapojení studenta doktorského studijního programu ,,Sociální práce a sociální politika? do inovace předmětu ,,Sociální politika? (KAS/1SOP2, KAS/99ASP) pro bakalářské obory ?sociální práce? a ?komunitní rozvoj? a tím podpořit rozvoj a zkvalitnění výuky v oblasti sociální politiky na FSS OU. S ohledem na skutečnost, že na FSS OU jsou realizovány samostatné studijní programy zaměřující se do oblasti sociální politiky (např. v roce 2012 byl akreditován nový studijní program ?Sociální politika?), je nezbytné se cíleně zaměřovat na jejich rozvoj a zkvalitňování výuky. Zapojením studenta doktorského studia do projektu se bude zvyšovat jeho profesionální rozvoj v pedagogické činnosti. Toho bude docíleno zapojením Mgr. Anny Krausové, Ph.D. do projektu jako spoluřešitele a garanta předmětů (KAS/1SOP2, KAS/99ASP) a prostřednictvím konzultací prof. PhDr. Jana Kellera, CSc. (školitele řešitelovy disertační práce). Hlavními výstupy projektu budou: e-learningové prostředí (nový kurz v IS MOODLE) pro předměty KAS/1SOP2, KAS/99ASP a inovace obsahu a formy jejich cvičení, které budou vyučovány v LS AR 2013/2014 a v nadcházejícím období.