Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Screening of mutational states of hereditary amyloidosis in the Czech Republic
Project IdSGS02/LF/2014-2015
Main solverMgr. Zuzana Chyra, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationAmyloidóza je skupina heterogenních, která mají řadu shodných vlastností, ale často velmi rozdílný klinický průběh. Incidence onemocnění se udává celosvětově 10/100 000, četnost v České republice zatím bohužel není známá, ale stav diagnostiky je jednoznačně podhodnocen. Společným znakem amyloidóz je typické extracelulární ukládání proteinových hmot fibrilární struktury. Dle příčiny zvýšené produkce prekurzoru dělíme amyloidózy na získané a hereditární. Princip poškození je u všech typů amyloidóz podobný, depozita amyloidových fibril se ukládají v tkáních a orgánech, které závažně poškozují. U získaných amyloidóz dochází k mutaci lehkého řetězce imunoglobulinu, zatímco u hereditárních z amyloidóz dochází k patologické mutaci v genech. Celkový počet genů, v nichž určitý typ mutace může vyvolat hereditární formu amyloidózy, je k dnešnímu dni 20. Najdeme mezi nimi jak geny, v nichž jsou mutace častější např. apolipoprotein A-I, transthyretin, ale také geny, v nich jsou mutace raritní např. gen SAA nebo gen pro gelsolin. Komplikovanost ještě zvyšuje vysoká fenotypová heterogenita, která je ovlivňována řadou faktorů např. typ mutace, geografický původ, pohlaví aj. Protože se jedná o dědičnou nemoc, následný screening rodiny pacienta a zhotovení rodinné anamnézy je důležitý. Zajímavým bodem může být studium de novo mutací. Rychlá a správná diagnóza však může výrazně ovlivnit průběh onemocnění, zatímco pozdní diagnostika bývá příčinou úmrtí nebo ekonomicky nákladné péče o nemocné, což je dáno závažným poškozeným orgánů.