Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Nutrient deficiency in patients after restrictive bariatric surgery
Project IdSGS06/LF/2014-2015
Main solverdoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProblematika obezity, které postihuje jedince obou pohlaví, představuje hlavní téma projektu. Recentní data posledních 5 let ukazují, že nejefektivnějšími metodami v léčbě obezity, je metabolická chirurgie. I přes nesporné výhody, jako je významný efekt na diabetes a další komorbidity, je tato léčba spojena i s některými deficity a to především v oblasti malnutrice mikronutrientů. Deficity mikronutrientů byly široce zkoumány u výkonů s malabsorbčním a kombinovaným účinkem (BPD, bypassy duodena). U výkonů restrikčních jsou relevantní data velmi sporadická. Prioritou projektu je zkoumání deficitů mikro a makro elementů po restriktivní bariatrické léčbě obezity. Cílem projektu bude hodnocení nutričního stavu pacientů. Dále pak vypracování metodiky suplementace u endoskopicky intervenovaných pacientů. Na základě těchto zkušeností navrhnout doporučení pro stravování u pacientů s intragastrickým balónem. Soubor probandů budou tvořit pacienti chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice Ostrava, a.s. a Endoskopického centra Interní kliniky LF a FN Ostrava. Z hlediska analytických a diagnostických metod bude použito specializovaných vyšetřovacích metod krevního séra (včetně vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí) a metod analýzy složení lidského těla (DXA). Z hlediska příjmu živin budou použity nutriční sedmidenní záznamy.