Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace laboratorních cvičení z Metod fyzikální chemie
Project IdIRP201441
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationHlavním cílem tohoto projektu je inovace dvanácti laboratorních úloh do předmětu Metody fyzikální chemie (MFCH4, MFYC6) pro studenty bakalářského studijního programu Chemie (B1407) a bakalářského studijního programu Fyzika (B1701), oboru Chemie (1407R005) a pro studenty navazujícího magisterského programu Aplikovaná fyzika (N1702), oboru Biofyzika (1702T005). Tyto úlohy umožní studentům zdokonalit své teoretické i praktické dovednosti správné laboratorní praxe při fyzikálně chemických měřeních. Návody k jednotlivým laboratorním úlohám budou zpracovány jak ve formě učebního textu, tak v multimediální formě, v obrazové komentované prezentaci, což studentům značně usnadní přípravu a porozumění dané úloze a problematice. Vypracování kvalitních, zajímavých, názorných a srozumitelných laboratorních návodů je klíčovým krokem pro propojení teoretických znalostí studentů s reálnými laboratorními aplikacemi. Fyzikální chemie je jednou z klíčových disciplín chemie jako takové. Znalosti získané studiem tohoto interdisciplinárního odvětví chemie studenti uplatní v mnoha dalších povinných kurzech oboru Chemie (1407R005) a oboru Biofyziky (1702T005). Tento projekt reaguje na potřebu vytvořit výukové měřící pracoviště s podmínkami pro potřeby výuky a jejich implementace do fyzikálně chemických měření. V rámci projektu budou vytvořeny laboratorní úlohy, zaměřené na stanovení fyzikálně-chemických veličin jako jsou viskozita a povrchové napětí kapalin, index lomu organických sloučenin, disociační konstanta kyselin, spalné teplo a adsorpční kapacita pevných látek a Poissonova konstanta. Dále budou nakoupeny prostředky, které je možno využít i v jiných předmětech (např. Laboratorní technika - LBTE4) popřípadě projektech studentů (bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce).