Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Theatre criticism in OStrava in the 20th century
Project IdSGS_2014_5
Main solverdoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationOstravský hudební život není velmi čilý jen v současné době, ale byl výrazný prakticky v celém 20. století. V divadelním provozu velmi záviselo na dramaturgovi, řediteli a dirigentovi divadla. V Ostravě se díky např. V. Kvapilovi divadlu dařilo, proto je cílem projektu tuto etapu hudebního vývoje Ostravy pojednat i z hlediska hudební kritiky a reakcí odborníků i laiků na jednotlivé především operní inscenace. Tato část ostravského hudebního dění totiž zatím nebyla probrána. Cílem projektu je zjištěné skutečnosti využít v disertační práci řešitelky, prezentovat je na konferenci, dílčí výsledky publikovat v odborném tisku a sepsat knihu s touto tematikou.