Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

NEW APPROACHES TO RESEARching political regimes in the former USSR - Russia, Ukraine, Belarus and their impact on society. Trajectory from authoritarian regimes to democratic changes. it is even possible?
Project IdSGS11/PřF/2014
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV postsovietskom priestore sa po páde bipolarity vyskytli nové typy režimov a systémov, ktoré sú omnoho sofistikovanejšie a prepracovanejšie ako staré autoritatívne režimy. Mojím cieľom a samotnou podstatou navrhovaného projektu bude priniesť nový výskumný impulz a oživiť výskum o novú dimenziu štúdia nielen demokratizácie, ale aj demokratickej regresie a konzistentnosti nedemokratických politických režimov vo vybranej oblasti sveta ? postsovietskeho priestoru, ktorého štúdiom sa dlhodobo venujem. Výskum bude týkať Ruska, Ukrajiny a Bieloruska. Konkrétne sa toto "oživenie" prejaví v hľadaní nových prístupov štúdia ? kultúrnych prístupov v tejto problematike. Pri výskume nedemokratických politických režimov boli dlhodobo aplikovateľné a preferované najmä ekonomické a inštitucionalistické prístupy výskumu, pričom sa zanedbávali kultúrne faktory. Výskumný zámer politických režimov so zameraním na Rusko, Ukrajinu a Bielorusko bude okrem iného zahŕňať aj vypracovanie politických prognóz a možného vývoja politickej situácie v týchto krajinách v nasledujúcich rokoch. Samozrejme, že sa pokúsim odpovedať na principiálnu otázku, či sú možné akékoľvek demokratické zmeny v tejto oblasti v najbližších rokoch a akou formou je táto eventuálna zmena možná. Verím, že výsledky výskumu budú prospešné pre akademikov, a pomôžu prehĺbiť výskum v danej problematike. Téma výskumu je zároveň aj mojou dizertačnou prácou. Predpokladám, že hlavné teoretické a praktické závery o režimoch v postsovietskych krajinách budú publikované v odbornom periodiku vo forme vedeckého článku.