Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Butterlies of postindustrial habitats of Ostrava basin
Project IdSGS33/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu bude pokračování tříletého výzkumu lepidopterocenóz průmyslové oblasti Ostravské pánve. Zjišťovat se bude především diverzita a abundance motýlů s denní aktivitou v závislosti na typech daných lokalit, jejich habitatové preference, výskyt ohrožených druhů a možnosti jejich ochrany. Zvláštní důraz bude kladen na možnosti osídlování postindustriálně nově vzniklých biotopů. Dále dojde ke srovnání náhodně vybraných lokalit s lokalitami předem vybranými dle typu biotopu (sídla, sídla se zahradami, louka, step, lesostep a les), přičemž bude přihlédnuto k charakteru okolí zkoumaných hektarových plošek a na jejich ovlivnění člověkem. Aktivita motýlů bude analyzována také na základě proměnných stanovištních podmínek při jednotlivých návštěvách lokalit (teplota, vítr, čas, kvetoucí rostliny a počasí). Budou zkompletována a zanalyzována data ze všech 48 lokalit, které byly rozmístěny po celé Ostravské pánvi. Výsledky budou prezentovány v impaktovaném časopise.