Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Population characteristics and life history of selected dragonfly species
Project IdSGS32/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPráce bude zaměřena jednak na studium specifických vlastností potřebných pro přežívání celoevropsky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na umělých biotopech ? konkrétně na plůdkovém rybníce v Příboře-Borovci. V rámci předkládaného projektu bude prioritně řešena problematika využívání mikrostanovišť druhem S. depressiusculum v okolí zdrojové lokality a dále posouzení terénních bariér, které mohou negativně ovlivňovat rozptylové tendence druhu. Studie bude navazovat na výzkumy, které proběhly v letech 2009?2013. Další částí projektu bude studium interakcí vážek a dalších skupin vodního hmyzu (Heteroptera, Coleoptera) a jejich parazitoidů. Dále se práce zaměří na zdokonalení metod determinace, odchytu a uchování nalezených parazitoidů. Zkoumána bude také možnost využití parazitoidů jako bioindikátorů zachovalosti prostředí. Tato studie rovněž naváže na předcházející pětiletý výzkum.