Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Microhabitat and food preferences of groundhoppers (Orthoptera: Tetrigidae)
Project IdSGS24/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci předkládaného projektu bude řešena behaviorální ekologie a potravní biologie u vybraných reprezentativních druhů marší z řádu Orthoptera v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Přestože jsou marše rodu Tetrix v současnosti studovány intenzivněji než dříve, mnoho informací o jejich biologii dosud nebylo objasněno. Jen zřídka byly publikovány údaje o biotopových preferencích, potravních nárocích a dalších aspektech jejich bionomie. Zpravidla se však jednalo o údaje získané přímým pozorováním, tedy nikoliv výsledky experimentů za kontrolovaných podmínek. Důvody bryofágie marší a mechanismy ovlivňující výběr optimálních mikrobiotopů maršemi, které jsou předmětem předkládaného projektu, patří mezi neobjasněné aspekty jejich biologie. Získané výsledky přispějí k lepšímu poznání této skupiny hmyzu a poskytnou cenné informace uplatnitelné na obecnější úrovni studia potravní biologie a ekologie. Mezi hlavní cíle navrhovaného projektu patří: 1. Objasnit vliv hlavních měřitelných podmínek prostředí na mikrobiotopové preference vybraných druhů marší rodu Tetrix v laboratorních podmínkách. 2. Zjistit zda jsou mechy významným energetickým zdrojem (zda poskytují stravitelnou energii) či jsou konzumovány maršemi za jiným účelem.