Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The effect of different spectral quality of radiation on the assimilation apparatus of plants
Project IdSGS21/PřF/2014
Main solverMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na Katedře fyziky PřF OU do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících diplomových či disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2014).