Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

New methodological approaches to complex study of climate change impact on assimilatory apparatus of higher plants
Project IdSGS20/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNávrh projektu je zaměřen na podporu vědecké činnosti dvou studentů doktorského studijního oboru biofyzika, součástí jejichž disertačních prací je zavedení nových metodických přístupů, které povedou ke kvalitativnímu posunu výzkumu studia dopadu změny klimatu na asimilační aparát vyšších rostlin. Hlavním cílem řešení subprojektu 1 ?Metody optimalizace zpracování dat eddy kovariančních měření? je finalizace výpočetního postupu pro doplnění chybějících, resp. vyřazených hodnot měření čisté ekosystémové výměny CO2 (NEE) a separaci toku CO2 na hrubou primární produkci (GPP) a ekosystémovou respiraci (TER). Výsledky vyvinutého modelu budou využity ke stanovení uhlíkové bilance vybraných porostů a studiu vlivu mikrometeorologických prvků na NEE, což přispěje k pochopení vlivu změny klimatu na asimilační aparát vyšších rostlin na úrovni porostu. V rámci řešení subprojektu 2 ?Kontinuální analýza kvality dopadající radiace? se zaměříme na zahájení kontinuálního měření kvantity a kvality dopadající radiace na vybraných lokalitách (reprezentujících průmyslovou aglomeraci a kontrolní čisté stanoviště). Postupně tak budou získávány nové informace o vlivu charakteru oblačnosti a kvality ovzduší na fyziologicky významné spektrální charakteristiky radiace. Dílčí výsledky budou využity pro vytipování vhodného spektrálního složení radiace pro modelové studie vlivu kvality ovzduší na fotosyntetickou aktivitu rostlin, které budou realizovány v následujících letech.