Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Geomorphological a geoecological development of marginal mountains of Czech massif and Western Carpathians
Project IdSGS19/PřF/2014
Main solverprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationOkrajová pohoří Českého masivu a Západních Karpat jsou dynamickým prostředím s rozdílným geomorfologickým a geoekologickým vývojem. Pohoří se liší stářím, geologickou stavbou, historickým vývojem, morfometrickými parametry i současnými modelačními procesy. Cílem projektu je definovat mechanismy vývoje těchto pohoří, se zaměřením jak na jejich historický vývoj, tak současné modelační mechanismy. Důraz bude kladen na časově-prostorové aspekty vývoje. Výzkum bude realizován na vybraných lokalitách Moravskoslezských Beskyd, Hrubého Jeseníku a jejich předpolí. K výzkumu budou využity standardní metodické postupy zahrnující geomorfologické mapování, aplikaci geofyzikálních metod, sedimentologické analýzy, dendrogeomorfologický výzkum, vybrané metody absolutního numerického datování a pylové analýzy. Podstatou projektu je vymezit zásadní odlišnosti vývoje obou typů pohoří se zaměřením na svahové a fluviální procesy. Dílčí řešené otázky zahrnují vnitřní strukturu hlubokých svahových deformací a na ně navazující vývoj podzemních prostor, dendrogeomorfologie rychlých svahových procesů, fluviální transport a sedimentační odezva a problematika územního plánování na územích potenciálně ohrožených geomorfologickými procesy.