Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Legitimization strategies for international recognition of Abkhazia
Project IdSGS09/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationDe facto státy představují zajímavou anomálii v mezinárodním systému suverénních států. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak efektivně jsou schopny kontrolovat své území a zabezpečovat veřejné služby a bezpečnost svým občanům, nedaří se jim dosáhnout širšího mezinárodního uznání. Jedním z takových státních útvarů s velmi omezeným mezinárodním uznáním je i Abcházie, která je v současné době uznávána pouhými šesti členskými zeměmi OSN (Rusko, Venezuela, Nikaragua, Vanuatu, Nauru a Tuvalu). Mezi hlavní priority abcházské zahraniční politiky patří snaha přesvědčit domácí aktéry i mezinárodní společenství o oprávněnosti nároku na vlastní nezávislost. Cílem projektu je popsat a analyzovat charakter, mechanismus utváření a reprodukce legitimizačních strategií k nároku na nezávislou státnost v Abcházii. Výzkum bude probíhat prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s klíčovými aktéry z řad státních i nestátních struktur v Abcházii, jež budou doplněny o analýzu jejich mediálních výstupů určených domácímu i zahraničnímu publiku. Výstupem projektu bude jeden článek v impaktovaném časopise nebo v časopise zařazeném do databáze Scopus, aktivní vystoupení na jedné domácí konferenci a jedna kapitola v monografii.