Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Study of textural parameters of carbon materials by sorption methods and NMR relaxation technique
Project IdSGS02/PřF/2014
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je prostudovat vzájemnou relaci mezi texturními charakteristikami uhlíkatých látek zjištěnými ?klasickými? sorpčními technikami (sorpce CO2, N2) s texturními ukazateli stanovenými originální NMR-relaxační technikou. Na vybraných vzorcích vybraných reprezentantů uhlíkatých sorbentů bude provedena charakterizace jejich porézních ukazatelů. Jmenovitě bude stanoven specifický povrch BET prostřednictvím sorpce N2 při -196 °C, včetně analýzy mikroporézního systému sorpcí CO2 ? v obou případech na přístroji PCTPro E&E (Setaram). Ukazatel hodnoty povrchu bude taktéž stanoven přístrojem Acorn Area (Xigo Nanotools) využívající techniku NMR-relaxačního času, což představuje zcela nový přístup k postihnutí porézního systému pevných látek. Měření touto originální technikou bude v projektu zabezpečeno spolupráci s firmou RMI (český zástupce firmy Xigo Nanotools). Na základě zjištěných dat bude snaha kvantifikovat relaci mezi charakteristikami zjištěnými sorpčními technikami a NMR metodou s ověřením možného vztahu k reálnému adsorpčnímu chování olovnatých iontů z vodných roztoků.