Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Profesionální příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výuky
Project IdSGS16/PdF/2014-15
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPrvky experienciality v kvalitní pregraduální přípravě budoucích učitelů mají bezpochyby své místo, a to především z důvodu, že učitel se významně podílí na výchově a rozvoji osobnosti mladého člověka. Považujeme tedy za nezbytné, aby měl pedagog možnost alespoň nastartovat prostřednictvím prožitkových aktivit porozumění a kultivaci vlastní osobnosti. Prožitkově zaměřené výukové programy se podílí na rozvoji intrapersonální a interpersonální inteligence, přičemž intrapersonální inteligencí se rozumí schopnost sledovat vlastní pocity a emoce, rozlišovat mezi nimi a regulovat je; interpersonální inteligence je pak schopnost všímat si potřeb a stavů jiných osob, porozumět jim a adekvátně s těmito zjištěními zacházet ve prospěch druhých (srov. Hanuš, Chytilová, 2009; Goleman, 2001). Rovněž např. Lazarová, Kolář (2007, s. 170) hovoří o kvalitní přípravě studentů pedagogických oborů po osobnostní stránce jako o nezpochybňovaném požadavku, který si vysoké školy dobře uvědomují. Současná pregraduální příprava budoucích učitelů nekoresponduje s potřebami praxe v kontextu změn a vývoje osobnosti žáka. Zároveň je nutné připomenout, v souladu s výše uvedeným, že velký důraz je v dnešní době kladen na celostní rozvoj osobnosti pedagoga.