Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu
Project IdSGS2/PdF/2014
Main solverdoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVýuka cizích jazyků prostřednictvím e-learningu nabírá na stále větší popularitě a rozmachu. Ovšem jen velmi malá pozornost je věnována tak specifické oblasti jakou je cizí jazyk v kombinaci s ICT technologiemi a všemi variabilními proměnnými, které do procesu učení v elektronickém prostředí vstupují. Individualizace, adaptivita a optimalizace v procesu učení je v současné době velmi diskutované téma. V rámci předkládaného projektu se pokusíme nastínit možnosti optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu s ohledem na celou řadu důležitých aspektů učení jakými jsou současně dostupné možnosti elektronického vzdělávání na vysoké škole, studentovy učební styly využívané při učení se cizímu jazyku s převahou perceptivních preferencí vnímání a v neposlední řadě reálné použití strategií při učení se v elektronickém prostředí. Všechny tyto variabilní proměnné výrazně ovlivňují celkový výsledek. Cílem předkládaného projektu je navrhnout a aplikovat optimalizovaný model výuky v elektronickém prostředí s ohledem na výše zmíněné variabilní proměnné, event. zjistit, zda lze definovat nové pojmy jako je e-styl (při učení se) a e-strategie (při učení se), které se mohou podstatně lišit od dosud používaných pojmů: styl, strategie. Výsledky výzkumu budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány na domácích a zahraničních konferencích.