Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Influence of the Works by Alfred Schnitte on the contemporary Musical Culture
Project IdSGS_2014_2
Main solverdoc. MgA. Jiří Hanousek
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na zmapování života a díla Älfreda Schnittkeho, jednoho z nejvýznamnějších zástupců hudební tvorby 20. století. Cílem projektu je na základě podrobného zkoumání Schnittkeho života a díla poukázat na jeho výrazný vliv na různé směry a styly postmoderní hudby. Prostředkem k dosažení cíle je překlad originálu rozhovorů ruského violoncellisty Alexandra Ivaškina s Alfredem Schnittkem, studium odborné literatury, notového materiálu a nahrávek hudby 2. poloviny 20. století a sepsání odborné studie na téma vlivu Schnittkeho na soudobou interpretační i kompoziční praxi. Výsledkem projektu je vydání monografie s odbornou studií a překladem rozhovorů Ivaškina a Schnittkeho. Tímto krokem se zaplní další prázdné místo v poznání dějin hudby posledních desetiletí, protože především v českém prostředí nejsou soudobí skladatelé a postmoderna obecně zatím prakticky vůbec reflektováni.