Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Poverty from the life-course perspective
Project IdSGS4/FSS/2014
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt je zaměřen na studium příjmové chudoby v České republice perspektivou životního běhu. Ačkoli je problematika chudoby v České republice poměrně studovaným fenoménem, často se vědecké studie soustředí spíše na její vertikální charakter, tj. vnímání chudoby jako důsledek strukturní stratifikace společnosti. Chudoba má však také charakter horizontální, který byl po dlouhou dobu opomíjen a není mu prozatím v české literatuře věnována náležitá pozornost. Horizontální charakter chudoby lze pozorovat jako různou míru ohrožení chudobou v různých životních fázích. Význam studia chudoby z hlediska fází životního běhu lze ilustrovat na datech ČSÚ, která pro rok 2012 vykazují pokles počtu obyvatel ohrožených chudobou v České republice z 9,8 (rok 2011) na 9,7%. Ovšem navzdory poklesu celkového počtu ohrožených chudobou se situace některých typů domácností - například rodin s vyšším počtem dětí - zhoršila, neboť vzrostl podíl ohrožených chudobou v této skupině z 23,9% na 24,3%. Cílem předkládaného projektu je tedy obohacení dosavadních vědeckých poznatků o horizontální aspekt chudoby. K naplnění cíle by měl přispět vlastní empirický výzkum teoreticky ukotvený v paradigmatu životního běhu. Pro účely výzkumu budou využita průřezová data získaná v rámci projektu ISSP - Sociální nerovnosti III.