Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The usability of the task-centered approach at work with an over-indebted client
Project IdSGS3/FSS/2014
Main solverprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zabývá vnímáním využitelností úkolově orientovaného přístupu při práci s předluženým klientem sociálními pracovníky i samotnými klienty. Úkolově orientovaný přístup je model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V současné praxi české sociální práce se řadí mezi čtyři nejužívanější metody sociální práce. Cílem výzkumu je zjistit, které techniky úkolově orientovaného přístupu jsou z pohledu klientů a sociálních pracovníků využitelné při práci s předluženým klientem. Metodologicky je projekt ukotven kvalitativní výzkumnou strategií. K naplnění výzkumného cíle bude použita technika polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a obsahové analýzy relevantních zdrojů. Výzkumný soubor bude složen ze sociálních pracovníků pracujících s předluženými klienty a samotní klienti. Výstupy budou směřovat v teoretické rovině k prohloubení teorie sociální práce a v praktické rovině ke zkvalitnění výuky teorií a metod sociální práce.