Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The Factors Affecting the Form of Substitute Family Care
Project IdSGS2/FSS/2014
Main solverMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt se tematicky věnuje náhradní rodinné péči. Cílem předkládaného projektu je zjistit, které faktory ovlivňují návrh rozhodnutí o formě umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Na základě stanovení výzkumného cíle byla formulována výzkumná otázka: Které faktory ovlivňují návrh rozhodnutí o formě umístění dítěte do náhradní rodinné péče? Náhradní rodinnou péči ovlivňuje mnoho faktorů. V rámci našeho výzkumu se zaměříme na faktory vycházející ze situace dítěte, ze situace náhradní rodiny a z legislativního rámce. Vzhledem k cíli výzkumu jsme zvolili kvantitativní výzkumnou strategii. Výzkumný soubor je tvořen dětmi svěřenými do jedné z forem náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji na základě kvótního výběru. Následně bude empirické zjištění zasazeno do legislativního rámce. Výstupy projektu budou součásti dvou dizertačních prací, dále by výstupy projektu mohly vést k cílené podpoře služeb pro děti, náhradní rodiče a rodiče biologické.