Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Problems in reconciling work and family life from perspective of parents with children and workers in the field of employment services in Ostrava region
Project IdSGS1/FSS/2014
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zaměřuje na oblast harmonizace rodiny a práce. Ze studia odborné literatury (publikací, dosud realizovaných výzkumů) vyplývá, že právě nutnost sladit rodinný život s výdělečnou prací může být považována za jedno z tzv. ?nových sociálních rizik?. Nároky na uplatnění na trhu práce mohou oslabovat stabilitu rodiny a její funkce. Z těchto důvodů je otázka hledání vhodných přístupů, opatření a nástrojů ke slučitelnosti profesních a rodičovských rolí rodičů významným tématem, kterému by měla být věnována pozornost. Cílem výzkumu je zjistit, s jakými bariérami, přispívajícími k dlouhodobé nezaměstnanosti, se setkávají nezaměstnaní rodiče s dětmi do 10 let při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce a jaké problémy v oblasti slaďování rodinného pracovního života identifikují pracovníci působící v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti v Ostravském regionu. Při realizaci výzkumu bude využita kvalitativní výzkumná strategie, kdy formou terénního šetření budou s účastníky (nezaměstnanými rodiči s dětmi do 10ti let, vstupujícími na trh práce po rodičovské dovolené/pracovníky působícími v oblasti služeb zaměstnanosti) realizovány polostrukturované rozhovory. Plánované výstupy z projektu budou využity ke zkvalitnění výuky sociální politiky na bakalářské i magisterské úrovni.