Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Problems in reconciling work and family life from perspective of parents with children and workers in the field of employment services in Ostrava region
Project IdSGS1/FSS/2014
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zaměřuje na oblast harmonizace rodiny a práce. Ze studia odborné literatury (publikací, dosud realizovaných výzkumů) vyplývá, že právě nutnost sladit rodinný život s výdělečnou prací může být považována za jedno z tzv. ?nových sociálních rizik?. Nároky na uplatnění na trhu práce mohou oslabovat stabilitu rodiny a její funkce. Z těchto důvodů je otázka hledání vhodných přístupů, opatření a nástrojů ke slučitelnosti profesních a rodičovských rolí rodičů významným tématem, kterému by měla být věnována pozornost. Cílem výzkumu je zjistit, s jakými bariérami, přispívajícími k dlouhodobé nezaměstnanosti, se setkávají nezaměstnaní rodiče s dětmi do 10 let při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce a jaké problémy v oblasti slaďování rodinného pracovního života identifikují pracovníci působící v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti v Ostravském regionu. Při realizaci výzkumu bude využita kvalitativní výzkumná strategie, kdy formou terénního šetření budou s účastníky (nezaměstnanými rodiči s dětmi do 10ti let, vstupujícími na trh práce po rodičovské dovolené/pracovníky působícími v oblasti služeb zaměstnanosti) realizovány polostrukturované rozhovory. Plánované výstupy z projektu budou využity ke zkvalitnění výuky sociální politiky na bakalářské i magisterské úrovni.