Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Medieval Sources - Difficulties of Interpretation and Accessibility II
Project IdSGS10/FF/2014
Main solverdoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt představuje druhý rok řešení plánovaného tříletého badatelského záměru Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění. Po všechny tři roky je projekt zaměřen na problémy související s interpretacemi středověkých pramenů nejrůzněšjího druhu. Ve druhém roce řešení se pozornost koncentruje především na prameny vzniklé v prostředí středověkých škol a vzdělávacích institucí (středověká univerzita, věda a filozofie či vztah racionálního vědění k zjeveným pravdám) a na interpretaci středověké zbožnosti a jejím projevům v odlišných sociokulturních kontextech (česká šlechta a její fundátorské i donátorské aktivity, brněnské kláštery a sociální původ tamních řeholnic, vliv slezského prostředí na nástěnné malby v krnovském kostele sv. Benedikta), resp. na symboliku (nejen) zbožnosti v tzv. ars moriendi či ve vztahu k pečetím na listinách z doby krále Václava IV. Hlavním výstupem druhého roku řešení projektu bude odborné kolokvium, kterého se vedle řešitele, spoluřešitelů a zapojených studentů zúčastní také další pozvaní odborníci na uvedenou problematiku. Vedlejšími výstupy projektu budou vypracované odborné studie všech členů řešitelského týmu, které budou zaslány k recenznímu řízení do odborných periodik. V případě všech zapojených studentů se bude jednat o výzkumnou činnost, kterou plně využijí při psaní svých graduačních prací.