Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Paradise Lost: Transformations of California's Image in Historical and Cultural Contexts
Project IdSGS08/FF/2014
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci amerikanistiky se v uplynulých dvou dekádách etabloval nový podobor, který je znám pod názvem kalifornská studia. Zrodu této disciplíny předcházela nesčetná řada odborných textů, publikovaných napříč společenskovědními a humanitními obory, které zkoumaly a často potvrzovaly domněnku o svébytnosti a jedinečnosti Kalifornie. Tímto směrem se ubírá také tento projekt. Zaměřuje se na obecně rozšířené představy spojené s Kalifornií, které jsou hluboce zakořeněny v americké imaginaci. Jde konkrétně o obrazy zaslíbené země či rajské zahrady. Řešitelé projektu budou sledovat rozličné podoby těchto obrazů, jak se objevují v literatuře, populární kultuře či v mediálním prostoru. Budou demaskovat a problematizovat idealizované představy Kalifornie. Co se metodologické základny týče, řešitelé projektu zasadí svůj výzkum do rámce kulturní kritiky, ekokritiky a archetypální kritiky. Zkoumání historických a kulturních souvislostí proměny obrazu Kalifornie tak bude probíhat s potřebným důrazem na mezioborové pojetí.