Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Dotační titul 3
Project IdMSK_dt3
Main solverMgr. Hana Hanyášová, Ph.D.
Period1/2013 - 9/2014
ProviderÚstav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationNa Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě byly v rámci projektu podpořeny celkem 2 studentky ? Mgr. Hana Lukšová a Mgr. Jana Chromá. Obě jsou studentkami 4. ročníku doktorského studia v rámci studijního programu Ošetřovatelství. Mgr. Hana Lukšová svou výzkumnou činnost zaměřuje především na ošetřovatelskou péči o seniory. Ve své disertační práci se zabývá využitím ošetřovatelské klasifikace NANDA International a NIC v životním stylu seniorů v institucionální péči. Jedním z dílčích cílů disertační práce je problematika výživy seniorů. Poznatky a výstupy z realizovaných vědeckovýzkumných aktivit jsou publikovány jak v domácích tak zahraničních periodicích. Mgr. Jana Chromá získala specializaci: Organizace a řízení zdravotnictví: Specialista v řízení a organizaci zdravotnictví + Ošetřovatelská péče v pediatrii ? sestra specialistka: dětská sestra. Ve své disertační práci se zaměřuje na pediatrické pacienty a rovněž se zabývá problematikou hodnocení bolesti u dětí s těžkým, kombinovaným postižením. Přínos výzkumu spočívá ve vytvoření uceleného přehledu nejčastěji užívaných metod k hodnocení bolesti u dětí s těžkým, kombinovaným postižením v České republice a ve světě. Získané výsledky výzkumu napomohou ke zkvalitňování ošetřovatelské péče, budou měřítkem pro výběr správné a efektivní metody hodnocení bolesti u těchto dětí. Výsledky výzkumu budou publikovány a prezentovány na odborných konferencích. V rámci doktorského studia se studenti účastní rovněž konferencí a vědeckých sympozií za účelem prezentace dosažených výsledků v rámci svých vědeckovýzkumných aktivit. Účast na konferencích je příležitostí pro konfrontování vědeckých výsledků s dalšími odborníky v dané problematice. Přehled publikačních a vědeckovýzkumných aktivit podpořených studentek je součástí Přílohy č. 2 ? Publikační a vědecké aktivity.