Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Medieval Sources - Difficulties of Interpretation and Accessibility
Project IdSGS4/FF/2013
Main solverdoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá problémy interpretace středověkých písemných, vizuálních a hmotných pramenů. Důraz bude kladen na interpretační interdisciplinaritu a kritiku specifických pramenů středověku, například byzantských ikon, pečetí, teologických, didaktických a moralistních vizuálních schémat v monastickém i laickém prostředí a jejich smyslovému i intelektuálnímu vnímání. Zkoumána bude také role kterou tato schémata sehrávala v socializaci městského prostředí středověku. Důraz bude kladen na řešení problémů edičního zpřístupnění a interpretačních obtíží týkajících se diplomatických pramenů, raně i pozdně scholastických (latinských i hebrejských) filosofických a vědeckých textů. Pozornost bude věnována jak monastickému i univerzitnímu intelektuálnímu prostředí, tak profánním ikonografickým a písemných pramenům, vypovídajících o společenských představách v období raného i vrcholného středověku. Neopomenuty nezůstanou vizuální objekty a výtvarné památky související s regionem severní Moravy a Slezska (nástěnná a knižní malba, pečetě).