Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Geomorphology and geoecology of mountainous and sub-mountainous regions
Project IdSGS15/PřF/2013
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationStudium geomorfologických a geoekologických procesů v horských oblastech přináší důležitý pohled na fungování geohazardů, zároveň však umožňuje sledovat vývoj krajiny v čase ? v kontextu měnících se morfoklimatických a morfotektonických podmínek. Prostředím se specifickým vývojem krajiny je i podhorská zóna, která je spojena energomateriálovými toky s horským prostředím. Hlavními odbornými cíli projektu jsou analýza svahových nestabilit v horských regionech, vliv svahových nestabilit na geodiverzitu horské krajiny, studium možností aplikace geofyzikálních metod v prostředí horských regionů, testování dendrogeomorfologických metod pro studium svahových a fluviálních procesů, analýza procesů formujících vysokogradientová koryta, geoekologický vývoj údolních niv a problematika územního plánování v oblastech postižených geohazardy a intenzivní lidskou činností. Výzkum se bude realizovat zejména ve vybraných pohořích střední a východní Evropy (Západní Karpaty, Česká vysočina, Krymské hory atd.), v souladu s tématy předchozích výzkumů a běžících grantových projektů. Navrhovaný projekt navazuje na předchozí projekty řešitele a jeho hlavním cílem je podpořit geomorfologický a geoekologický výzkum studentů a jeho transfer do podoby kvalitních publikačních výstupů.