Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Political and Cultural Influence of France in the Overseas Territories in the Pacific Rim
Project IdSGS11/PřF/2013
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodstatou projektu je hodnocení politického a kulturního vlivu Francie na zámořská území v pacifickém prostoru, kde francouzská území představují poslední větší závislá území. Francii se přesto podařilo udržet vliv v tomto vzdáleném prostoru, přičemž se jeví, že to není jen zásluhou rozsáhlé ekonomické pomoci, ale i specifickými politickými a kulturními nástroji. Ke splnění cíle budou využity metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, zejména obsahové analýzy, dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. Pobyt ve Francii a v pacifických teritoriích bude sloužit ke sběru dat v archívech a knihovnách, navázaní kontaktů s výzkumnými institucemi, představiteli regionální samosprávy i opozičními strukturami, které chtějí dosavadní status území změnit. Konkrétním a kontrolovatelným výstupem bude publikace článku v časopise indexovaným v databázi Scopus nebo v časopise s impakt faktorem, aktivní účast na konferenci a s jistým časovým odstupem potom monografie zaměřená na postavení Oceánie v globalizovaném světě. Řešitelský tým tvoří navrhovatel projektu a studentka doktorského studijního oboru Politická a kulturní geografie. Celkové náklady projektu jsou spočteny na 312 tis. Kč.