Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách
Project IdCZ.1.07/1.1.24/02.0108
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period6/2013 - 12/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na středních školách MSK a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006,2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti.U českých žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu zhoršení mezi testovanými zeměmi,což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 7 SŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírod. předmětů. Primární pozitivní dopad na žáky je realizován pomocí zavádění inovativních metod výuky přírod. předmětů, sekundární dopadem je zvýšení kompetencí pedag. pracovníků,kteří s žáky pracují na tvorbě školního projektu.Projekt bude realizován žadatelem Ostravskou univerzitou v Ostravě a 7 partnerskými středními školami MSK.