Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu II
Project IdSGS8/FF/2012
Main solverMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt navazuje na výsledky výzkumu realizovaného v rámci předchozího projektu (SGS 2011) a dále je rozvíjí, specifikuje i prohlubuje. Jednotícím prvkem zůstává i nadále soustředění na interpersonální sémantickou složku jazyka v paletě žánrů různých typů diskursu a společný metodologický rámec zakotvený v principech funkční systemické lingvistiky, žánrové analýzy a kritické analýzy diskursu. Výzkumné cíle řešitelů a spoluřešitelů zůstávají ve stejném rámci, současně však výzkum prochází modifikacemi dvojího druhu: jednak specifikací analýz ? výzkum je směřován k detailnější analýze konkrétní části diskursu (Tomášková, Zapletalová, Bizoň, Hampl), jednak generalizací ? nový výzkumný cíl využívá již charakterizovaných prvků a testuje platnost daných zjištění v jiných, ale souvisejících typech diskursu (Hopkinson, Blažková, Malčíková). Lze předpokládat, že kombinace obou postupů v rámci kolektivního projektu vytvoří předpoklady pro formulaci obecněji platných závěrů a umožní vytvořit plastičtější obraz možné realizace interpersonálních významů v jazykové komunikaci. Zapojením tří studentek NMgr. studijních oborů návazný projekt usiluje o zajištění kontinuity realizace dlouhodobých výzkumných cílů a o intenzivnější propojení studia s výzkumnou prací již na magisterském stupni.