Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Posílení odborné profilace studentů magisterského a doktorského studia zapojením do výzkumu na katedře fyziky
Project Idsgs17/PřF/2012
Main solverMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na Katedře fyziky (KFY) PřF OU do výzkumu v oblastech výpočetní chemické fyziky, experimentální biofyziky a odborné didaktiky fyziky. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů jednotlivých skupin při KFY (skupina chemické fyziky, biofyziky a didaktiky fyziky), které jsou řešeny ve formě stávajících diplomových či disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a především pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Dalším významným cílem je meziinstitucionální spolupráce s domácími pracovišti v příslušných oblastech výzkumu. Vlastní výzkumná práce studentů v rámci KFY tak bude po odborné stránce obohacena krátkodobými stážemi studentů v institucích, v rámci nichž nebo s nimiž jednotlivé výzkumné skupiny KFY spolupracují. Doba řešení projektu je jeden rok (2012).