Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Organelární genomika eustigmatofytních řas
Project Idsgs14/PřF/2012
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt vychází z možností současného prudkého rozvoje genomiky podmíněného vývojem nových technologií sekvenování DNA. Tento rozvoj umožňuje i menším laboratořím realizovat výzkumné projekty, které byly dříve doménou velkých výzkumných center. Projekt zapadá do obecnějšího výzkumného rámce Skupiny genomiky a evoluce protistů, která se v současnosti zabývá mimo jiné studiem biologie malé, ale v mnoha ohledech pozoruhodné skupiny jednobuněčných řas třídy Eustigmatophyceae. Specifickým cílem projektu je stanovit kompletní sekvence DNA obou organelárních genomů (plastidového a mitochondriálního) u vybraného zástupce této třídy a tyto sekvence podrobit detailním analýzám za účelem získání prvních poznatků o funkčních aspektech mitochondrií a plastidů eustigmatofytních řas; získané sekvence budou dále využity pro fylogenetické analýzy s cílem upřesnit fylogenetickou pozici eustigmatofytů v rámci eukaryotických organismů. Ústřední roli v realizaci projektů sehrají studentky doktorského studia ze dvou různých kateder PřF OU (Katedry biologie a ekologie a Katedry fyziky), pro něž projekt bude představovat zásadní obohacení jejich disertačních prací. Předností projektu je dále posílení mezikatedrové spolupráce v rámci PřF OU a prohloubení již ustavené spolupráce Skupiny genomiky a evoluce protistů se skupinou Dr. Čestmíra Vlčka z Ústavu molekulární genetiky Akademie Věd České Republiky v Praze, která představuje přední tuzemské pracoviště v oblasti genomiky.