Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Strategická orientace Japonska v geohospodářských procesech ve východní Asii
Project Idsgs08/PřF/2012
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Periodr1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation Cieľom projektu je identifikovať strategickú orientáciu zahraničnej politiky Japonska v geohospodárskej transformácii Východnej Ázie predovšetkým voči Číne, naratívnou analýzou japonskej zahraničnej politiky (v kombinácií s teóriami geoekonomiky), primárne hospodárskej diplomacie k Číne a vo vzťahu k Číne vo Východnej Ázii ako regiónu od počiatku obdobia Heisei. Parciálnym cieľom je načrtnúť trajektórie možného vývoja orientácie japonskej zahraničnej politiky a jej účinky na vývoj sino-japonských vzťahov, a v neposlednom rade objasniť rolu faktorov mäkkej moci v hospodárskej politike Japonska (čiastočne v spoločnej štúdii so zahraničným partnerom na pracovisku CEAS, Turunská univerzita). Úlohou projektu je snaha odpovedať na otázku: ako Japonsko vyvažuje narastajúci hospodársky vplyv Číny a ako premieta svoje strategické priority do hospodárskej politiky v regióne Východnej Ázie? Hlavnou metódou prípadovej štúdie bude analýza determinantov japonskej regionálnej hospodárskej politiky (hlavne hospodárskej diplomacie) k Číne podľa modelu: Japonsko k Číne ? Japonsko v regióne vo vzťahu k Číne. Výskum prebehne primárne na uvedenom pracovisku CEAS. Časť výskumu prebehne vo Východnej Ázii (prioritne v Japonsku), alebo na druhom relevantnom pracovisku v Európe. Výstupmi projektu budú dva odborné články vydané v zahraničí, hosťovské prednášky a účasť na medzinárodnej konferencii v zahraničí. Výstupy projektu prispejú k veľmi aktuálnej akademickej diskusii o účinkoch hospodárskeho rastu Číny na regionálne geoekonomické postavenie Japonska v modelovom regióne.