Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Systematika, biologie a rozšíření vybraných taxonů korýšů (Crustacea: Decapoda)
Project Idsgs05/PřF/2012
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt řeší aktuální otázky fylogeneze a systematiky významných skupin vyšších korýšů, zejména raků, ale i sladkovodních a mořských krabů a krevet. U sladkovodních raků bude v návaznosti na výsledky molekulární systematiky sledována morfologická odlišnost jednotlivých genetických linií. Zároveň budou sledovány vybrané aspekty ekologie (potravní nároky) a rozšíření zejména nepůvodních druhů. Výsledky přispějí k řešení jak teoretických tak i ochranářských aspektů biologie raků. Krabi a krevety jsou významným zdrojem potravy zejména v přímořských státech. Jako hluboce tradiční objekty taxonomie korýšů a zároveň evolučně moderní skupiny živočichů představují významný objekt i fylogenetických a ekologických studií. Cílem projektu je přispět k poznání systematiky vybraných taxonů těchto korýšů. Projekt se zaměří zejména na druhově bohatou čeleď Portunidae jihovýchodní Asie, ale i na další vybrané skupiny korýšů.