Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Svahové deformace a vývoj údolních den v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami
Project Idsgs04/PřF/2012
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationOblasti budované nestabilními flyšovými komplexy patří mezi geomorfologicky nejdynamičtější krajiny se silnou interakcí mezi svahovými a fluviálními procesy. Cílem projektu je definovat vazby mezi fluviálními a svahovými procesy ve flyšových oblastech a zaměřit se zejména na časoprostorové aspekty těchto jevů. Problematika bude řešena na předem vybraných klíčových územích flyšových Karpat a jihozápadního Tauru (Turecko) prostřednictvím metodického aparátu zahrnujícího metody nalýzy vnitřní struktury svahových deformací (geofyzikální metody), chronologie sesuvů a agradačních fází údolních den (dendrochronologické a vybrané radionuklidové datovací metody) a sedimentologických postupů. Podstatou projektu je vytknout specifika geomorfologického vývoje svahových a fluviálních geosystémů v regionech budovaných nestabilními flyšovými komplexy, pokusit se definovat odlišnosti vývoje svahů a navazujících horských koryt oproti jiným litologickým typům. Specifickými řešenými problémy budou otázky vnitřní struktury a chronologie hlubokých svahových deformací (spolu s periodicky se aktivizujícími sesuvy), dendrochronologie sesuvných procesů na extrémně starých (>200 let) lesních porostech, vývoj fluviálních agradací pod sesuvy postiženými úseky povodí a otázky územního plánování na sesuvy postižených urbanizovaných plochách.