Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analýza klíčových determinant ovlivňujících proces edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu rámcových vzdělávacích programů
Project IdSGS12/PdF/2011
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředložený projekt řeší analýzu klíčových determinat ovlivňujících proces edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu rámcových vzdělávacích programů. Jeho koncepce plynule navazuje na předchozí projekt SGS 2010. Současný projekt je rozčleněn do 5 výzkumných sekcí: 1) Pedagogická interakce a komunikace v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 2)Reflexe komunikačních dovedností pedagoga ve speciálně pedagogické diagnostice; 3) Koncepce multikulturní výchovy a její aplikace v edukaci romských žáků na základních školách; 4) Prevence a intervence ve speciální pedagogice etopedické jako klíčová determinanta kvality života osob s dispozici k poruchám v chování a s poruchou chování; 5) Terapeutické přístupy uplatňované v edukaci žáků s těžkým stupněm postižení. Do projektu jsou zapojeni 3 akademičtí pracovníci, odborníci na danou oblast zkoumaného problému. Jednotlivé výstupy dílčích výzkumných záměrů sekcí reflektují empirické šetření závěrečných diplomových prací 18 do projektu zapojených studentů. Komplexní analýza vybraného tématu přispěje k akcentaci edukativních specifik dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.