Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Posílení odborné profilace studentů magisterského studia zapojením do výzkumu v oblasti fyzikálního modelování
Project Idsgs14/PřF/2011
Main solverdoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného projektu je podpora zapojení studentů magisterského stupně studia (zejména učitelských studijních oborů) do výzkumu v oblasti fyzikálního modelování. Tento výzkum je na Katedře fyziky (KFY) PřF OU realizován již několik let na mezinárodně srovnatelné úrovni a s tradičním zapojením studentů formou bakalářských a diplomových prací či pomocné vědecké činnosti. V rámci projektu se budou studenti, kteří v současnosti pracují či v následujícím roce budou pracovat na diplomových pracích z oblasti výpočetní chemické fyziky, podílet na řešení dílčích výzkumných projektů KFY zaměřených na počítačové modelování fyzikálních systémů, zejména numerické simulace atomových a molekulových klastrů, navzájem sdílet své poznatky na speciálních seminářích skupiny fyziky klastrů a prezentovat je před národní i mezinárodní badatelskou komunitou. Projekt studentům umožní prohloubit si základní poznatky a dovednosti získané v průběhu jejich studia v jedné z vysoce aktuálních oblastí přírodovědného výzkumu.