Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Uplatnění testů toxicity a genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradačních technologií
Project Idsgs12/PřF/2011
Main solverMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationMezi významné kontaminanty životního prostředí, používané v celé řadě průmyslových odvětvích (textilní, kožedělná, papírenská a potravinářská výroba, farmaceutický a kosmetický průmysl), patří syntetická barviva. Přes maximální snahu uživatelů uplatňovat technologie, které jsou šetrné k prostředí, představují odpadní vody z barvírenských provozů, dlouhodobé environmentální riziko. Většina, zejména textilních syntetických barviv, jsou v množstvích, v nichž se dostávají do odpadních vod, obtížně přirozenými cestami degradovatelná. Odpadní vody, obsahující vyšší koncentrace syntetických barviv, proto představují toxické a potenciálně i genotoxické riziko zejména pro vodní organismy, ale zprostředkovaně i pro ostatní organismy, včetně člověka. Cílem našeho projektu bude hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv. K biodegradaci budou využity houby bílé hniloby r. Irpex lacteus. Podstatou biologického rozkladu je aerobní enzymatický rozklad využívající metabolismu ligninolytických hub. Dílčí cíle budou zaměřeny na: ověření průběhu a optimalizaci podmínek degradace v rotačním diskovém reaktoru, v němž jsou houby imobilizovány na polyuretanových discích; sledování účinnosti degradace průběžným měřením absorbance charakterizující rychlost rozkladu; sledování míry detoxikace pomocí baterie biologických testů toxicity a genotoxicity. Důraz bude kladen zejména na průkaz vzniku toxických nebo genotoxických meziproduktů a biologickou nezávadnost finálních produktů biodegradace.