Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Úlohy zpracování obrazů metodami soft computing
Project Idsgs7/PřF/2011
Main solverprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vývoj moderních metod zpracování obrazů a je pokračováním SGS projektu z roku 2010 s názvem ?Možnosti využití F-transformace v řešení úloh zpracování obrazů?. K technice F-transformace navrhujeme přidat tradičně používanou Fourierovu transformaci a využít jejich kombinaci při řešení úloh detekce hran a filtrace šumu. Plánujeme pokračovat ve zkoumání techniky matematické morfologie a její využití v úlohách zpracování obrazů. To vede na segmentaci obrazů podle lingvistických popisů typu ?zleva od?, ?daleko od?, apod. Tuto techniku budeme testovat na obrázcích z medicínských přístrojů. Dalším zaměřením je teorie fuzzy interpolace řídkých dat a její případné použití ve zpracování obrazů. Globálně plánujeme vyvinout jedinou teorii fuzzy interpolace založenou na použití aparátu fuzzy funkcí reprezentovaných fuzzy relacemi.