Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den
Project Idsgs6/PřF/2011
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHluboké svahové deformace představují zásadní desintegrační proces horských oblastí Vnějších Západních Karpat a Horského Krymu a jsou významným predispozičním faktorem pro následný vývoj mělčích variant svahových deformací. Svahové procesy představují významný faktor pro vývoj údolních den, a to jak akumulačních segmentů niv, tak i pro vývoj korytových segmentů. Předložený projekt koncepčně navazuje na SGS5/PřF/2010. Podstatou projektu je hlubší poznání vazeb mezi hlubokými svahovými deformacemi, aktivními (katastrofickými) svahovými procesy a formováním údolních den. Projekt si dává za cíl zejména prohloubit znalost časoprostorových vazeb mezi popsanými fenomény (sled vývoje svahových deformací a jejich následného projevu v údolních dnech). K naplnění cílů projektu bude využita široká paleta interdisciplinárně pojatého geomorfologického výzkumu (geofyzikální medoty, strukturní měření, radiokarbonové datování, dendrogeomorfologické analýzy, sedimentologické analýzy, podrobné geomorfologické mapování, atd.). Zvýšená pozornost je v projektu věnována dendrogeomorfologickému výzkumu vývoje svahových deformací a údolních den, především pak vysokogradientových koryt v interakci se svahovými procesy. Příčiny, intenzita a prostorová distribuce akcelerované nivní akumulace a korytové eroze jsou dílčími, ale podstatnými otázkami projektu.