Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dezintegrační procesy v oblasti Afrického rohu
Project Idsgs3/PřF/2011
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředmětem zkoumání budou dezintegrační procesy v oblasti Afrického rohu, přičemž důraz bude kladen především na územní rozpad Somálské republiky a Súdánu. Bude provedena srovnávací analýza obou případů, při které bude pozornost věnována především odlišným stanoviskům Africké unie k oběma zemím. Hlavním cílem projektu je identifikovat postoje Africké unie k separatistickým tendencím v Africkém rohu a pokusit se o stanovení jejich příčin. V první fázi výzkumu bude provedeno studium relevantní sekundární literatury, čímž bude nastíněn teoretický rámec tématu. Budou rovněž podrobně prozkoumány dokumenty, které vydává Komise Africké unie a další mezinárodní vládní organizace, z nich především Organizace spojených národů a Mezivládní úřad pro rozvoj. Ve druhé fázi projektu bude navrhovatelkou uskutečněn primární výzkum v etiopské Addis Abebě, která je sídlem významných mezinárodních vládních institucí, z nichž je pro daný výzkum relevantní především Africké unie. Hlavní zvolenou metodou budou expertní polostrukturované rozhovory s odborníky na danou problematiku na jednotlivých departmentech Komise Africké unie, zejména na Peace and Security Department a Department of Law. Z těchto rozhovorů pak vyplynou konkrétní data pro pozdější analýzu, která bude třetí fází projektu.