Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
Project IdSGS4/LF/2011
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationSpokojenost pacientů s ošetřovatelskou péči je jedním z důležitých indikátorů kvality poskytované ošetřovatelské ve všech zdravotnických zařízeních. Vyšší míra spokojenosti pacientů zvyšuje prestiž a konkurenceschopnost daného zařízení a výsledky provedeného šetření mohou zúčastněným poskytovatelům péče ukázat oblasti nesplňující pacientovo očekávání, a tím jim poskytnout možnost korekce. Cílem projektu je zjistit, míru spokojenosti pacientů s poskytovanou ošetřovatelskou péči na vybraných odděleních akutní péče a porovnat spokojenost pacientů podle zdravotnických zařízení a oddělení, na kterých byli hospitalizováni. Zjistit vztahy mezi demografickými a klinickými charakteristikami pacientů a jejich spokojeností. Data budou získávána standardizovaným dotazníkem Patient Satisfaction Scale (PSS) a budou statisticky zpracována (STATA). Výsledky provedeného šetření pomohou ošetřovatelskému personálu zapojených oddělení identifikovat ?slabší? oblasti v poskytování své péče a managementu nemocnice budou sloužit jako podklad pro případné organizační změny a pro zaměření celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Navrhovaný projekt reflektuje výzkumné zaměření pracoviště.