Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Project IdSGS7/FF/2011
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt navazuje na stejnojmenný grant SGS z roku 2010. Podstatou projektu zůstává sledování historických aspektů procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy. Východiskem zkoumání jsou migrace romských rodin ze slovenských romských osad, případně jiných lokalit v letech 1945-1990, příchod a pobyt v Ostravě (délka sídelní stáže), příp. další migrační přesuny, jejich důvody až do současnosti. Výzkum sleduje prostřednictvím mikrosond a komparace se staršími výzkumnými projekty zejména vývoj sociální organizace, příbuzenských vztahů, přežívání (resp. přerušení) tradičních zvyklostí a kontaktů s výchozí lokalitou, vývoj a současnou úroveň vzdělání, názory na jeho význam. Všechny tyto aspekty by měly zachytit proces změn vnitřní organizace různých typů příbuzenských skupin a jejich vliv na možnosti ( resp. i překážky) integrace Romů do současné majoritní společnosti. Základní metodou výzkumu je oral history, nestandardizované rozhovory s narátory mají obsáhnout co nejširší okruh členů sledovaných příbuzenských skupin, dle možností i formou skupinového rozhovoru. Vedlejším cílem výzkumu je sledování reálného dopadu práce různých neziskových organizací, jejího významu pro posílení procesu integrace konkrétních romských příbuzenských skupin. Navrhované metody výzkumu umožní sledovat proměny romské kultury z pohledu jejích nositelů.