Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Reading as a means of developing literacy skills of primary school pupils
Project IdSGS9/PdF/2011
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVe vzdělávacích dokumentech pro základní vzdělávaní byly vymezeny klíčové kompetence, chápeme je jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které mají zásadní význam pro úspěšné uplatnění jedince v osobním i profesním životě. Pozornost je věnována rozvoji komunikativních kompetencí, v jejich rámci pak čtenářské gramotnosti, kterou vymezujeme jako schopnost efektivně pracovat s nejrůznějšími texty, získávat z nich potřebné informace, porozumět jim, používat je k dosažení konkrétních cílů, k rozvoji schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Na stav čtenářské gramotnosti pozitivně působí četba uměleckých textů, ať už realizovaná ve školní výuce, nebo při volnočasových aktivitách. Stav čtenářství úzce souvisí s celkovou vzdělanostní úrovní společnosti, chceme-li ji rozvojem čtenářských aktivit pozitivně ovlivňovat, pak musíme vytvářet čtenářské návyky již v dětství, v době školní docházky. Jedna z metod používaných na ZŠ je tzv. doporučená četba. Výzkumné sondy potvrzují, že ji vyučující českého jazyka a literatury využívají, třebaže není zakotvena ve vzdělávacích dokumentech (RVP ZV a ŠVP sledovaných škol). Cílem projektu je získat informace o podobách doporučené četby na ZŠ, o tendencích prosazujících se při zadávání mimoškolní četby, při jejím obsahovém koncipování a využití ve výuce k naplňování očekávaných výstupů RVP ZV. Stěžejním výstupem projektu bude monografie, shrnující výsledky výzkumu. Do projektu bude zapojeni studenti navazujícího Mgr. studia oboru Učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ, podílem na řešení získají zkušenosti z odborné práce i podněty k dalšímu pedagogickému působení na ZŠ.