Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Project IdSGS3/PdF/2010
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHledání cest vedoucích ke zkvalitňování čtenářské gramotnosti českých žáků zaměstnává v současnosti jak pedagogickou teorii, tak také pedagogickou praxi. Jedním z hlavních úkolů, který si vytyčujeme, je průnik skrze závěry stanovené mezinárodními výzkumy PIRLS do české pedagogické praxe. Vzhledem k možnostem předkládaného projektu se hodláme zaměřit na výzkum aktuální situace v 1. až 5. ročníku ZŠ v Moravskoslezském kraji, tj. budeme sledovat preference využívaných učebnic češtiny, četnost jejich využití ve výuce mateřštiny a v neposlední řadě jejich připravenost na kvalitní výuku čtenářské gramotnosti českých žáků. Vycházíme tak z výsledků výzkumného šetření mezi učiteli realizovaného PIRLS, která došla k závěru, že jedním z podstatných faktorů ovlivňujících kvalitu čtenářské gramotnosti je četnost využívání učebnic ve výuce mateřštiny a samozřejmě jejich integrace výuky porozumění textu. Na implementaci vhodných výchozích textů a úkolů rozvíjejících čtenářské kompetence se při analýze nejužívanějších učebnic 1. st. ZŠ v MS kraji zaměříme především. Dále hodláme sledovat aktuálnost učebnic z hlediska kurikulárních požadavků a mezioborových didaktik, tj. didaktiky primárního vzdělávání a didaktiky češtiny, které vidíme jako nadmíru potřebné a nosné. Tento úhel pohledu dosud v rámci výzkumu českých učebnic postrádáme a jeho přínos shledáváme nejen pro pedagogickou praxi primárního vzdělávání, ale i pro vzdělávání budoucích učitelů, tj. terciální vzdělávání. Z toho důvodu se zaměříme na vytvoření kritérií a evaluačních nástrojů, které budou snadno aplikovatelné a využitelné stávajícími i budoucími učiteli v praxi.