Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Education of pupils with special educational needs from the perspective of general education programs
Project IdSGS2/PdF/2010
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředložený projekt bude řešit otázku edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu rámcových vzdělávacích programů. Koncepce projektu je rozčleněna na 3 dílčí výzkumné sekce: 1) problematika etopedická řešící otázku intervence poruch chování u žáků povinné školní docházky a sociálních a multikulturních aspektů uplatňovaných při výchově a vzdělávání romských žáků; 2)problematika logopedická řešící fonémické uvědomování, nejvyšší úrovně foneticko ? fonologických schopností žáků, které významně ovlivňuje rozvoj jejich celkové komunikační kompetence. Nedostatky v oblasti fonematické diferenciace, příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, jsou příčinou jazykových obtíží, negativně ovlivňujících dále jejich schopnosti učit se a organizovat hlásky do systému hláskových vzorů; 3) problematika psychopedická řešící alternativní přístupy a metody a jejich akceptace v edukaci žáků s mentálním postižením. Do projektu jsou zapojeni 3 akademičtí pracovníci ? odborníci na danou oblast zkoumaného problému. Jednotlivé výstupy dílčích výzkumných záměrů reflektují empirické šetření závěrečných prací studentů. Komplexní analýza a syntéza získaných dat nabídne ucelený pohled na otázku edukace v souladu s RVP, přispěje k akcentaci edukativních specifik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.