Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Project IdSGS6/FF/2010
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na výzkum podmínek ve výchozích a cílových lokalitách romské imigrace do Ostravy v období 2. poloviny 20. století , které ovlivnily možnosti integrace jednotlivých skupin Romů ve městě (výchozí tradiční osada, délka sídelní stáže v Ostravě, urbanizační, politické vlivy apod.) Tyto jevy nelze sledovat vzhledem k nedostatku relevantních údajů hromadně, proto se z metodického hlediska zaměří projekt na jednotlivé mikrosondy, sledující metodami oral history typizované příběhy jednotlivých příbuzenských skupin. Komparace mikrosond a srovnání jejich výstupů s výsledky dřívějších terénních i archivních výzkumů z let 1968-2000 (E. Davidová, V. John, N. Pavelčíková) umožní sledovat dlouhodobé trendy proměn kultury romských skupin. Projekt navazuje na historický výzkum vývoje romského etnika v českých zemích po roce 1945, sledovaný na základě materiálu pocházejícího převážně z majoritní decizní sféry. Navrhované metody výzkumu umožní sledovat proměny romské kultury z pohledu jejích nositelů. Pro rok 2010 plánuje tým realizaci výzkumných sond souvisejících s doktorskými studijními programy oboru Českých a čsl. dějin (J. Knejp) a Sociální poradenství a management sociálních služeb (M. Veselá). Kontrolovatelné výstupy: aktivní účast členů týmu na mezinárodních konferencích s výstupy ? kolektivní monografie, workshop členů týmu s odborníky zaměřený na zhodnocení výsledků a diskusi o dalších etapách výzkumu ? publikace formou článků v recenzovaném časopise.