Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Vytváření podmínek pro hodnocení a zvyšování kvality hlavních činností
Project IdRP 2010
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationOstravská univerzita provozuje celou řadu informačních systémů, obsahujících data týkající se realizace všech hlavních činností univerzity. Mezi tyto systémy patří především STAG (studijní agenda), MAGION (ekonomická a personální agenda), PUBL (publikační aktivity), EVID (evidence projektů), DIPL (evidence kvalifikačních prací). Vzájemným propojením dat těchto systémů vzniká tak možnost sledovat kromě kvantitativních ukazatelů týkajících se jednotlivých aktivit i ukazatele efektivity a kvality, umožňující propojit jednotlivé činnosti s náklady vynaloženými na tyto činnosti. Tímto způsobem se získává silný nástroj pro řízení založené mj. na parametrech efektivity a kvality. Cílem předkládaného rozvojového projektu je vytvoření metodických, organizačních, řídících a personálních podmínek, které umožní koncentrovat a koordinovat aktivity OU v oblasti zajišťování kvality hlavních činností a to v souladu se zásadami zajišťování kvality obecně přijímanými v EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem je mj. dosáhnout toho, že problematika zajišťování kvality musí mít stejný význam a váhu v řídící činností fakult jakou mají realizační činnosti v oblasti vzdělávání a výzkumu.