Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation of the Health Care Study Programmes at the University of Ostrava
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0020
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period12/2010 - 11/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationCílem projektu je inovace vybraných kurzů profesních zdrav. programů (zák. 96/2004 Sb.) s cílem posílení flexibility a kreativity absolventů, tak aby byla zvýšena jejich uplatnitelnost na trhu práce. Projekt se soustředí na kvalitativní rozvoj výuky, zejména modernizaci didaktických metod, využití konceptu modularizace studijních oborů, širší zapojení odborníků z praxe a zařazení komponenty EBP (Evidence Based Practice) do studijních plánů. Inovace kurzů se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí, nikoli pouze na předávání znalostí, do výuky jsou začleněny prvky znalostní ekonomiky, aby se prohloubila znalost a spolupráce mezioborových studii, a výuka bude intenzivněji provázána s praxí díky spolupráci s externími odborníky. Projekt reaguje na problematiku klinické praxe založené na důkazu a na poptávku po vysokoškolsky vzdělaných zdrav. pracovnících schopných zhodnotit, vyhledat a implementovat relevantní výsledky výzkumu do praxe pro zajištění kvalitní péče o pacienta. Projekt budou realizovat akademičtí pracovníci vysoké školy ve spolupráci s odborníky z praxe.