Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora nepřímých výukových forem biologie na Ostravské univerzitě: expozice hmyzu jako nástroj k zefektivnění studia invertebratologických disciplín
Project IdFRVŠ 2495/2010
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationSnahou předkládaného projektu je připravit a zpřístupnit studentům prezenčních i kombinovaných typů studia biologie názorné studijní podklady ve formě expozice přírodnin. Plánována je příprava expozice entomologických objektů (preparátů a makrofotografií) v recentním systematickém členění, která bude sloužit jako doplňkový studijní materiál v rámci pěti povinných a povinně volitelných předmětů. Součástí expozice bude nově připravený studijní materiál ?Průvodce expozicí hmyzu na katedře biologie a ekologie PřF OU?. Realizací projektu se významně zvýší možnosti kvalitní přípravy studentů na praktická cvičení, zápočet a zkoušku z daného předmětu. Expozici bude možno využít nejen při pozorování morfologických i dalších charakteristických znaků jednotlivých skupin hmyzu, ale také pro analýzu a pozorování některých unikátních vzácných a ohrožených živočichů, u kterých není možno ve cvičení používat multiplikáty. Lze předpokládat, že kvalitní a názorný studijní materiál, působící též z hlediska estetického, bude zároveň fungovat jako dobrý motivační prvek a povede studenty k vyšší pracovní aktivitě a zvýší jejich zájem o danou problematiku.