Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

IET - Environmental Center
Project IdCZ.1.05/2.1.00/03.0100
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderPřírodovědecká fakulta, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvoření (vybudování) regionálního VaV centra zaměřeného na podporu (výzkum, vývoj, studium) enviromentálních technologií. Rozumí se tím inovace stávajících výrobních technologií směřujících ke snížení jejich možných negativních dopadů na prostředí, výzkum technologií určených přímo k ochraně jednotlivých složek prostředí (ovzduší, voda, půda) a technologií určených k optimálnímu nakládání s odpady (průmyslovými, komunálními, zemědělskými, aj.), zejména technologií vedoucích k jejich materiálovému či energetickému využití, případně ke zneškodnění přijatelnému z hlediska ochrany složek ŽP. Součástí IET budou rovněž pracoviště určená pro kontrolu odpadů výše uvedených technologií na prostředí (divize D, dílčí analytická a kontrolní pracoviště zřízena v rámci divizí A až C). Projekt předpokládá zahrnutí uvedených oblastí do 4 specializovaných divizí (A ? odpady, B- ovzduší, C ? vody, D ? hodnocení složek prostředí, Ostravská univerzita v Ostravě). Významnou součástí činnosti institutu bude výchova nových vědeckých pracovníků v rámci interního studia v souvisejících doktorských studijních oborech na VŠB ? Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě a v rámci přímé účasti doktorandů na řešení konkrétních projektů a problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu.